POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 dministratorem danych osobowych jest Studio Językowe Yes Sp z. o.o z siedzibą w Białymstoku przy al. 1000-Lecia Państwa Polskiego 6 / 311, 15-111, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000900342, posiadającą NIP 5423434613, REGON 388911420, zwaną dalej ‘ Studio językowe Yes’ lub ‘ Administratorem’.

1.2. Kontakt z Administratorem we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych  odbywa na adresem: biuro.yesstudio@gmail.com.

1.3. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu zgoda-studio.pl, zwanego dalej „Serwisem”. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją polityki prywatności.

1.4. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344).

1.5 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż  jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1 W związku ze świadczeniem usług przetwarzamy następne dane:

 •     Dane kontaktowe;
 •     Dane potrzebne do zawarcia umowy;
 •     Dane o wynikach nauki, jakie użytkownik uzyskał, korzystając z naszych kursów lub szkoleń,  np. wyjściowy poziom językowy, oceny z testów, oceny z egzaminów i ewaluacji końcowej, wyniki egzaminów międzynarodowych;
 •     Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez użytkownika stron i platform internetowych Administratora.

3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

3.1 Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 •     poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 •     uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 •     adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
 •     dokładne i aktualne,
 •     nie przechowywane dłużej niż 5 lat.

4.  UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI OUŻYTKOWNIKACH.

4.1 Administrator serwisu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych użytkowników osobom lub instytucjom trzecim.

4.2 Administrator serwisu może przedstawić współpracującym instytucjom zestawienia statystyczne oglądalności serwisu, nie pozwalające jednak na identyfikację poszczególnych użytkowników. W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane Użytkowania mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z  rozporządzeniem RODO. W przypadku naruszenia Regulaminów obowiązujących naszych odbiorców, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie odpowiednich przepisów prawa / nakazu sądowego / innych dokumentów.

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICHPOPRAWIANIA

5.1 Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich zmiany.

5.2 Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3 W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro.yesstudio@gmail.com.

6. INFORMACJE TECHNICZNE – PLIKI COOKIE

6.1 Podczas korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Administratora na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej Administratora, tzw. pliki cookie. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych stron internetowych Administratora, co umożliwia im rozwijanie strony zgodnie z preferencjami Użytkowników.

6.2 Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

6.3 W trakcie korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Administratora, Administrator korzysta z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania ze strony internetowej Administratora, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.4 Administrator serwisu ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. ZMIANY WPOLITYCE PRYWATNOŚCI

7.1 Administrator serwisu zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać na stronie internetowej zgoda-studio.pl. Korzystając z serwisu, użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z gromadzeniem/ przechowywaniem danych prosimy o kontakt z Sekretariatem.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

Заполните форму, мы перезвоним и ответим на ваши вопросы: