REGULAMIN

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1  Świadczenie usług realizuje spółka Studio Językowe Yes sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, przy al. 1000-Lecia Państwa Polskiego 6 / 311, 15-111 , zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000900342, posiadającą NIP 5423434613, REGON 388911420, zwaną dalej ‘Studio językowe’. 1.2  Studio językowe prowadzi kursy z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zwanych dalej Słuchaczami. Zajęcia prowadzone są zarówno dla klientów indywidualnych, jak również dla firm. 1.3 Niniejszy regulamin Studia językowego Yes określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach z języka angielskiego oraz jest dostępny na stronie internetowej  www.yes-studio.pl.

 1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

2.1 Grupy, w których prowadzone są zajęcia, tworzone są w oparciu o wiek Słuchacza i poziom jego znajomości języka. 2.2 Przydział uczestników do grup następuje na podstawie rozmowy z lektorem lub metodystą, sprawdzającym umiejętności uczestnika w języku obcym. 2.3 Słuchacz ma prawo do odbycia pierwszej bezpłatnej lekcji próbnej we wskazanej przez  Studio Językowe grupie, która istnie je więcej niż dwa tygodnie. 2.4 Zajęcia na kursach prowadzą wykwalifikowani Lektorzy, posiadający niezbędne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego. Zajęcia oraz praca lektorów podlegają stałemu nadzorowi metodycznemu. 2.5 Zajęcia na kursach prowadzone są według ustalonego harmonogramu. 2.6 Nauka języka angielskiego prowadzona jest w grupach oraz indywidualnie. 2.7 W przypadku nieobecności Słuchacza na zajęciach grupowych Studio językowe nie zapewnia Słuchaczowi dodatkowych zajęć uzupełniających. 2.8 W przypadku, gdy liczba Słuchaczy w grupie będzie mniejsza od wymaganej liczby minimalnej określonej w ofercie, Studio językowe zastrzega sobie prawo zaproponowania Słuchaczom uczestnictwa w innej grupie, zwiększenia opłaty za kurs lub skrócenie czasu trwania zajęć. 2.9 Słuchacze mogą żądać przesunięcia zajęć ich grupy na inny termin pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku podpisanego przez wszystkich Słuchaczy danej grupy, wyrażenia zgody przez lektora danej grupy oraz posiadania przez Studio Językowe wolnej sali lekcyjnej w tym terminie. 2.10 W kwestiach organizacyjnych należy kontaktować się z administracją szkoły telefonicznie pod numerem telefonu +48 731 083 246 lub adresem e-mail: biuro.yesstudio@gmail.com.

 1. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

3.1 Studio językowe prowadzi grupowe lub indywidualne kursy z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych stacjonarnie lub przez internet za pomocą komunikato ra Zoom lub innego analogicznie działającego komunikatora. 3.2 Zajęcia są prowadzone przez lektorów języka angielskiego jako obcego, posiadających niezbędne kwalifikacje oraz doświadczenie w nauce języka angielskiego jako obcego. 3.3 Studio językowe prowadzi nauczanie według autorskiej metody komunikatywnej, kształtującej wszystkie sprawności językowe z naciskiem na posługiwanie się językiem docelowym od pierwszych zajęć poziomu początkującego.

 1. ZAPISY I ZASADY PŁATNOŚCI

4.1 Studio Językowe przyjmuje zapisy na kursy językowe w trakcie całego roku kalendarzowego. 4.2 Zapis na kurs następuje poprzez opłacenie kosztu kursu w wyznaczonym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu i warunków z administracją szkoły. 4.3   Cena kursu dostępna jest w aktualnym cenniku, zamieszczonym na stronie internetowej www.yes-studio.pl. 4.4 Cena kursów indywidualnych podlega indywidualnej wycenie z uwzględnieniem charakteru zajęć i specjalizacji kursu. 4.5 Słuchacz zobowiązany jest do uiszczania ceny za Kurs, za każdy miesiąc z góry, w siedzibie Studia Językowego Yes za pomocą karty płatniczej lub przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy najpóźniej do 1 dnia danego miesiąca. 4.6 W przypadku opłaty zajęć indywidualnych Słuchacz zobowiązany jest do uiszczania opłaty za każde następne cztery zajęcia z góry w sposób opisany w pkt. 4.3. 4.7  W przypadku pierwszego miesiąca nauki Słuchacz jest zobowiązany do opłaty zajęć przed pierwszym zajęciem. 4.8 W razie opłaty zajęć za pomocą przelewu na rachunek bankowy, Słuchacz przesyła potwierdzenie dokonania opłaty na adres e-mail: biuro.yesstudio@gmail.com lub poprzez aplikację Viber do sekretariatu Studia Językowego. 4.9  Nieobecność Słuchacza na zajęciach nie zwalnia go z obowiązku zapłaty umówionej opłaty. 4.10 W przypadku nie opłacenia kursu w wyznaczonym terminie Słuchacz nie może uczestniczyć w dalszej części kursu do momentu uiszczenia opłaty. 4.11 W przypadku gdy Słuchacz opuszcza zajęcia lub nie ma możliwości uczestniczenia w nich w przyszłości, opłata za opuszczone zajęcia nie jest zwracana. 4.12 Wysokość rabatów przysługujących Słuchaczowi jest ustalana przy zawarciu umowy. 4.13 Rabat nie przysługuje Słuchaczom biorącym udział w zajęciach indywidualnych. 4.14 Studio Językowe zastrzega sobie prawo do podniesienia opłaty miesięcznej z ważnej przyczyny, w szczególności z powodu wzrostu wynagrodzeń lektorów, pracowników administracji, kosztów najmu. 4.15 Za dodatkowe usługi świadczone przez Studio Językowe Yes pobierana jest opłata zgodna z aktualnym cennikiem.

 1. ODWOŁYWANIE I ODRABIANIE LEKCJI.

5.1 W razie nieobecności Słuchacza na zajęciach grupowych, Słuchacz, posiadający oficjalny dokument, który określa przyczynę nieobecności na zajęciach, ma prawo do odrobienia 2 zajęć w grupie o podobnym poziomie oraz w terminie ustalonym przez obie strony w przypadku, jeżeli ilość osób w danej grupie na to pozwala i jeżeli Szkoła może zaproponować odpowiednią grupę. Odrabianie zajęć musi odbyć się w terminie miesiąca od dnia wystąpienia nieobecności. Po upływie tego terminu nieodrobione zajęcia przepadają. 5.2 W przypadku nieobecności Lektora, Szkoła w przypadku niemożności wyznaczenia zastępstwa proponuje nowy termin przeprowadzenia zajęć. Informacja o odwołaniu zajęć podawana jest z wyprzedzeniem. W sytuacjach nagłych biuro szkoły przekazuje informację telefonicznie w trybie natychmiastowym. 5.3 Nowy termin zajęć ustalany jest zawsze wspólnie przez Lektora oraz grupę i musi uzyskać akceptację przynajmniej 75% Słuchaczy. 5.4 Uczestników kursów indywidualnych obowiązuje termin odwołania zajęć do godziny 20:00 w dniu roboczym poprzedzającym zajęcia. Odwołania można zgłaszać mailowo na adres: biuro.yesstudio@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 731 083 246. 5.5  W przypadku niezgłoszenia lub niedotrzymania terminu zgłoszenia niemożności uczestnictwa w zajęciach, organizowanych przez Studio Językowe Yes, zajęcia te przepadają i nie są odrabiane.

 1. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KURSIE

6.1 Słuchaczowi przysługuje prawo do rezygnacji z kursu, także bez wcześniejszego wypowiedzenia. Rezygnacja z kursu jest możliwa tylko po wykorzystaniu wpłaconej kwoty. 6.2 Słuchacz powinien poinformować Studio Językowe o chęci rezygnacji z kursu telefonicznie pod numerem telefonu +48 731 083 246 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro.yesstudio@gmail.com. 6.3 Słuchacz rezygnujący z kursu obowiązany jest do uregulowania należnych płatności, włączając ostatni dzień obowiązywania Umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.

 1. WYMAGANIA SYSTEMOWE DLA ZAJĘĆ ONLINE

7.1 Aby wziąć udział w zajęciach językowych przez Internet, Słuchacz powinien posiadać:

 1. a) komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,
 2. b) zainstalowany komunikator Zoom (optymalnie najnowsza wersja),
 3. c) zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer lub inną (optymalnie najnowsza wersja),
 4. d) w miarę możliwości także słuchawki z mikrofonem.
 1. TREŚĆ KURSÓW I PRAWA AUTORSKIE

8.1 Materiały zawarte w serwisie www.yes-studio.pl tj. treści udostępniane w strefie kursanta oraz na zajęciach stacjonarnych i online są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami), jak również są chronione prawami do znaków towarowych, do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej. 8.2 Materiały udostępniane przez www.yes-studio.pl w ramach płatnych kursów mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony abonament na korzystanie z danego kursu. 8.3 Materiały oraz listy słówek można drukować i kopiować na użytek osobisty, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania. 8.4 Treści oferowanych kursów są okresowo aktualizowane.

 1. REKLAMACJE

9.1 W przypadkach realizacji usług niezgodnie z podjętymi zobowiązaniami Słuchacz ma prawo złożyć reklamację. 9.2 Reklamacje należy składać w formie pisemnej. Pismo reklamacyjne może być złożone osobiście w biurze Studia Językowego, przesłane listownie na adres Studia lub przesłane drogą e-mailową na adres elektroniczny biuro.yesstudio@gmail.com. Reklamacje, nie spełniające powyższych wymagań, nie będą rozpatrywane. 9.3 Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Słuchacza, jego adres, nazwę usługi, której dotyczy, uzasadnienie reklamacji, podpis oraz datę. 9.4 Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania. 9.5 W razie konieczności uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień celem rozpatrzenia zgłoszenia, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo wydłużeniu o czas korespondencji do momentu udzielenia wyjaśnień przez Użytkownika.

 1. ZMIANY REGULAMINU

10.1 Studio językowe zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego poinformowania lub podania przyczyny.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1  Słuchacz ma prawo do zmiany lektora po telefonicznym lub mailowym poinformowaniu administracji Studia Językowego Yes. 11.2 Studio językowe zastrzega sobie prawo do zmiany lektora po wcześniejszym poinformowaniu Słuchacza. 11.3 Poprzez pozostawienie swoich danych kontaktowych (numeru/numerów telefonu, adresu poczty elektronicznej) Słuchacz wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji informacyjno-organizacyjnej (SMS, e-mail). 11.4 W przypadku, gdy Słuchacz nie złożył sprzeciwu w formie pisemnej, Studio językowe zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć i nagrań wideo z prowadzonych zajęć i rozrywek edukacyjnych z udziałem Słuchacza oraz wykorzystania zgromadzonego materiału w reklamie, sieciach społecznościowych i na swojej stronie internetowej w zakresie nienaruszającym obowiązujących przepisów prawa i ogólnie przyjętych norm społecznych. 11.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Заполните форму, мы перезвоним и ответим на ваши вопросы: